Ulgi podatkowe wprowadzone przez Polski Ład szansą na rozwój i ekspansję biznesu

1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, wprowadzające rewolucję w podatkach - tzw. Polski Ład. Wśród nowych rozwiązań znajduje się również pakiet ulg podatkowych, które mogą być przyjazne dla podatników.

 

W obecnych czasach nowe przepisy mogą być szansą na rozwój oraz ekspansje biznesu na nowe rynki. Dzięki nowym mechanizmom ulgowym, firmy będą mogły obniżyć koszty swojej działalności, a także istotnie zwiększyć skalę promocji własnego biznesu. Poprzez nowe rozwiązania stanowiące realne zachęty dla przedsiębiorców w kwestii rozwoju, promocji i ekspansji swojego biznesu na rynku polskim jak i zagranicznym (np. ulga na ekspansję lub ulga na CSR, oba rozwiązania istotnie wspierają promocję biznesu).

Ulga na Ekspansję

Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów.

Co do zasady, ustawa odwołuje się do przychodów z produktów - zatem w rozumieniu cywilistycznym są to rzeczy. Wydaje się zatem, iż nową ulgą nie zostaną objęte wydatki związane z przychodami uzyskiwanymi ze sprzedaży usług/ licencji (np. oprogramowanie). Nie można jednakże wykluczyć bardziej korzystnej dla podatników interpretacji przepisu. Będzie to zapewne przedmiotem sporów z organami podatkowymi.

Produktem może być rzecz już wytwarzana przez podatnika, jak również rzeczy dotychczas nieoferowane przez podatnika, jak dotychczas nieoferowane w danym kraju. W przypadku nowych produktów, ulga na ekspansję może być uzupełnieniem ulg B+R oraz ulgi na prototyp - po wprowadzeniu nowego produktu na rynek, wydatki na uzyskanie przychodów z jego sprzedaży mogą zostać zaliczone do nowej ulgi.

Wydatki na ekspansję będą mogły podlegać odliczeniu dwukrotnie - jako KUP oraz w ramach ulgi, przy czym odliczenie jest limitowane do kwoty 1 mln PLN w roku podatkowym. Warunkiem skorzystania z ulgi jest:

(i) wzrost przychodu ze sprzedaży produktów,

(ii) sprzedaż nowych produktów, jak również

(iii) wzrost przychodu ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej na danym rynku zbytu (krajowy i zagraniczny).

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które będą mogły budować wartość odpisu/ulgi, uznaje się koszty:

(i) uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika;

(ii) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów czy ulotek, dotyczących produktów;

(iii) dostosowanie opakowań do wymagań kontrahenta;

(iv) przygotowanie dokumentacji do sprzedaży produktów, w szczególności certyfikacja towarów oraz rejestracja znaków towarowych;

(v) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, w tym także składania ofert innym podmiotom.

Przykład liczbowy

Jeśli przedsiębiorca zainwestuje w ekspansję 1 mln PLN (i płaci podatek w wysokości 19%), ulga podatkowa pozwoli mu odzyskać 190 tys. PLN

(1 mln PLN x 100% x 19% podatek = 190 tys. PLN)*

*limit kosztów podlegających odliczeniu wynosi 1 mln PLN

2PWC 2

Ulga na IPO

Ulga umożliwia odliczenie poniesionych kosztów w zakresie pierwszej oferty publicznej. Ma na celu wspieranie procesu pozyskiwania kapitału w ramach pierwszej emisji na giełdzie zarówno na rynku regulowanym jak i na rynku alternatywnym. Ulga będzie przeznaczona dla polskich rezydentów podatkowych zamierzających wyemitować akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.

Zgodnie z ustawą, katalog wydatków kwalifikowanych jest zamknięty i jest podzielony na dwie kategorie.

Wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty skarbowe, opłaty giełdowe czy opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 150%.

Natomiast w przypadku wydatków na usługi doradcze, prawne czy finansowe, przysługiwało będzie 50% odliczenia, przy maksymalnym limicie 50 000 zł.

Przy czym, jeśli podatnik poniesie wydatki związane z IPO w wysokości 1 mln PLN, potencjalna ulga wyniesie:

(i) w przypadku poniesienia wydatków na prospekt emisyjny - 285 000,00 PLN,

(ii) w przypadku poniesienia wydatków na doradztwo - 4 750,00 PLN.

Przykład liczbowy

Jeśli przedsiębiorca przeznaczy na IPO kwotę w wysokości 1 mln PLN (i płaci podatek w wysokości 19%), ulga podatkowa pozwoli mu odzyskać:

w przypadku wydatków poniesionych na prospekt – 285 tys. PLN

(1 mln PLN x 150% x 19% podatek = 285 tys. PLN)

na usługi doradcze – 95 tys. PLN

(50 tys. PLN x 50% x 19% podatek = 4,750 PLN)

Ulga CSR

Nowe rozwiązanie, jakim jest ulga CSR, co do zasady jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców, czyli zarówno prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki. Będą oni mogli odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Oznacza to, że podatnik, który spełni określone warunki, może potrącić łącznie 150 proc. poniesionych kosztów. Ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Nowa preferencja, podobnie jak funkcjonująca już od kilku lat ulga na badania i rozwój, będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Objęte ulgą koszty na działalność sportową mogą dotyczyć finansowania: klubu sportowego (np. zakup sprzętu sportowego), stypendium sportowego, imprezy sportowej niebędącej imprezą masową.

Z kolei w przypadku preferencji na działalność kulturalną jest możliwość dodatkowego odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Wydatki będą musiały być poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Natomiast ulga na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę pozwala odliczyć dodatkowo m.in. wydatki na studenckie stypendia za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach, będą podlegać odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

Przykład liczbowy

Jeśli przedsiębiorca zainwestuje w działalność CSR 1 mln PLN (i płaci podatek w wysokości 19%), ulga podatkowa pozwoli mu odzyskać 95 tys. PLN

(1 mln PLN x 50% x 19% podatek = 95 tys. PLN)*

*kwota wydatków nie może przekroczyć dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodu niż z zysków kapitałowych.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej rozwiązania w sposób szczególny mają być zachętą dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność inwestycyjną. Zapewnienie dodatkowych mechanizmów takich jak ulga na ekspansję, czy ulga na CSR może stanowić istotny czynnik wspierający podatników w dostosowaniu się do nowej, post-pandemicznej rzeczywistości.

Podatnicy ponoszący wydatki, które znajdują się w katalogu kosztów kwalifikowanych nowych ulg, powinni rozważyć następujące czynności:

(i) w przypadku ulgi na ekspansję dokonać analizy ewidencji kosztów wraz z odpowiednim przypisaniem ich do wytwarzanych produktów. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy podatnik prowadzi np. działania promocyjne dotyczące kilku produktów. Ponadto, nie należy zapominać o tym, iż ulga może być rozliczana na bieżąco, a wzrost przychodów powinien być wykazywany przez dwa kolejne lata (od roku poniesienia kosztów kwalifikowanych), co wymaga monitorowania przychodów uzyskiwanych z produktów, do których koszty kwalifikowane były alokowane;

(ii) w przypadku ulgi na IPO, z uwagi na stosunkowo szeroką definicję, każdorazowo zbadać poszczególne wydatki pod kątem właściwego rozumienia definicji i jednocześnie wpisywania się ich w katalog kosztów kwalifikowanych. Z tego względu już teraz warto zapoznać się z katalogiem pojęć wiążących się z ulgą na IPO. Przykładowo - przepisy posługują się nieostrymi pojęciami usług “doradczych” oraz “przygotowania” prospektu emisyjnego. Podczas planowania wydatków związanych z pierwszą ofertą publiczną, warto już teraz zastanowić się nad kategoriami ponoszonych kosztów w kontekście nowej ulgi podatkowej;

(iii) w przypadku ulgi CSR dokonać analizy zawartych umów związanych z działalnością CSR, a także przyjrzeć się ponoszonym kosztom ponoszonym na kulturę bądź wydatki związane ze sportem tj. zakup sprzętu sportowego czy organizację imprez sportowych.

Zapoznaj się z naszymi materiałami (nie tylko z zakresu ulg podatkowych), w tym z najświeższymi alertami oraz artykułami, które pomogą zrozumieć, jaki wpływ mogą mieć nadchodzące zmiany na Twoje przedsiębiorstwo.

https://www.pwc.pl/pl/polski-lad.html

 

image 5

O autorach:

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego The CUA Columbus School of Law, Washington D.C. W 2008 roku rozpoczął pracę w Dziale Prawno-Podatkowym PwC i obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora.

Grzegorz zaangażowany był w projekty obejmujące przeprowadzanie kompleksowej restrukturyzacji przedsiębiorstw, bieżące doradztwo podatkowe oraz przeglądy podatkowe w wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ponadto Grzegorz zaangażowany był w szereg projektów związanych z przygotowaniem strategii B+R, w tym od strony podatkowej, w największych polskich podmiotach prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Specjalizuje się w podatkowych i prawnych aspektach działalności w sektorach innowacyjnych.

Marcin Idczak

Marcin Idczak jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2016 roku rozpoczął pracę w Dziale Prawno-Podatkowym PwC i obecnie zajmuje stanowisko Menedżera.

Marcin brał udział w projektach obejmujących ulgi podatkowe, bieżące doradztwo podatkowe i przeglądy podatkowe w wiodących polskich i międzynarodowych firmach działających w branżach naftowo-gazowej, energetycznej, produkcyjnej oraz detalicznej. Marcin koncentruje się głównie na zagadnieniach ulg podatkowych, podatkach dochodowych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Posiada również doświadczenie w przygotowywaniu rozliczeń CIT, wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie CIT i VAT oraz skarg do sądów administracyjnych.

Szymon Artemiak

Szymon Artemiak od 2021 roku zajmuje stanowisko Konsultanta w Dziale Prawno-Podatkowym w PwC. Szymon wspierał klientów w pozyskiwaniu, wdrażaniu i rozliczaniu różnego rodzaju pomocy publicznej oraz ulg podatkowych, takich jak: ulga B+R, zwolnienie z podatku CIT na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej oraz na podstawie zezwolenia SSE w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Posiada również doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i dotacji unijnych oraz krajowych.

PwC fl c