DLACZEGO ŚWIADECTWO PRACY JEST TAK WAŻNE?

Kończąc szkołę podstawową, średnią czy wyższą otrzymujemy dyplom zaświadczający, że otrzymaliśmy określony zakres wiedzy oraz że zdobyliśmy pewne umiejętności. Taki dokument uprawnia nas do rozpoczęcia nauki w innej szkole lub uczelni albo dzięki niemu możemy rozpocząć pracę zawodową na określonych stanowiskach. A co otrzymujemy w momencie zakończenia pracy w danej firmie? Dokument ten nosi nazwę świadectwo pracy. Pracodawca wręcza takie pismo pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Pomimo mylnego przekonania, że ma na to tydzień, ustawodawca określa, że świadectwo pracy ma być wręczone w ostatnim dniu trwania umowy. Świadectwo pracy jest oświadczeniem wiedzy, a nie woli pracodawcy.

Z CZEGO SIĘ SKŁADA?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, świadectwo pracy powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące okresu zatrudnienia, wymiaru etatu, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej), a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, w tym informacje o:

- liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

- wykorzystaniu urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego oraz podstawach jego wykorzystania,

- wykonywaniu pracy tymczasowej, jeżeli taka miała miejsce z wyszczególnieniem okresu i podmiotu, dla którego realizowane były zadania,

- łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- wykorzystaniu w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

- okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,

- okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

- wykorzystaniu dodatkowych urlopów lub innych uprawnień

- okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

- danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Dodatkowo, na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek umieszczenia informacji o jego zarobkach.

Pracodawca nie musi wystawiać pracownikowi świadectwa pracy tylko w jednym wypadku. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje bezpośrednio kolejną umowę o pracę pracodawca nie musi wydawać świadectwa pracy. Wydaje je tylko na żądanie pracownika.

JAKI JEST TERMIN JEGO WYSTAWIENIA?

Jak wspomnieliśmy na początku, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Może je wręczyć bezpośrednio pracownikowi albo osobie pisemnie przez niego upoważnionej. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien je doręczyć niezwłocznie za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Pracodawca wydaje świadectwo bez wniosku pracownika.

BŁĘDNE INFORMACJE W ŚWIADECTWIE PRACY – CO WTEDY ROBIĆ?

Nikt nie jest nieomylny. Może się zdarzyć, że pracodawca wyda pracownikowi świadectwo pracy z błędnymi informacjami, np. dotyczącymi urlopu wypoczynkowego czy okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pracownik ma prawo w ciągu 14 dni wystąpić do pracodawcy z prośbą o sprostowanie takiego dokumentu. Jeśli pracodawca odmawia jego sprostowania, pracownik może w ciągu kolejnych dwóch tygodni zgłosić sprawę do sądu pracy.

SKUTKI NIETERMINOWEGO WYDANIA ŚWIADECTWA PRACY

W przypadku niewydania świadectwa pracy, wydania go nie w terminie bądź wydania niewłaściwego świadectwa pracy, pracownik ma możliwość dochodzenia od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej na mocy przepisów Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (nie dłuższy jednak niż 6 tygodni), jeśli pracownik udowodni niemożność zatrudnienia w nowym miejscu pracy z powodu nieotrzymania świadectwa pracy, nieotrzymania go w terminie, lub otrzymania niewłaściwego dokumentu.

swiadectwo 2

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku nakazują pracodawcy wraz z wydaniem świadectwa pracy przekazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informacje o:

- okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,

- możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,

- zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym okresie.