CZEGO JESZCZE NIE WIESZ O AKREDYTYWACH?

Akredytywa to forma bankowego zabezpieczenia transakcji handlowych, z której korzystają przede wszystkim firmy nawiązujące relacje biznesowe z kontrahentami zagranicznymi. Dzięki akredytywie eksporterzy zyskują gwarancję otrzymania zapłaty za dostarczony towar, natomiast importerzy pewność wywiązania się dostawców z warunków umowy. Czym dokładniej są akredytywa? Jakie są jej rodzaje a jakie zasady działania? O tym w dalszej części artykułu.

Czym są akredytywa?

Akredytywa to usługa świadczona przez banki dla firm, które potrzebują różnych form wsparcia finansowego. Firmy korzystają głównie z kredytów gotówkowych, lub inwestycyjnych ale także z innych instrumentów finansowych, które zabezpieczają ich transakcje biznesowe z kontrahentami. Do takich instrumentów należą gwarancje bankowe, inkaso, poręczenia i omawiane w artykule akredytywa.

Akredytywa to nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłaty na rzecz dostawcy towaru określonej sumy pieniędzy w określonym terminie i po spełnieniu przez niego określonych warunków.

Akredytywę zleca w banku kupujący, czyli odbiorca towaru, który robi to na żądanie dostawcy chcącego w ten sposób zabezpieczyć swoją należność za dostarczone produkty.

Strony akredytywy

W każdej akredytywie możemy wyróżnić cztery strony transakcji:

- eksportera, czyli beneficjenta akredytywy

- importera, czyli zleceniodawcę akredytywy

- bank zleceniodawcy, który otwiera akredytywę

- bank beneficjenta, lub bank pośredniczący, który ma za zadanie poinformować beneficjenta o otwarciu akredytywy

  • akredyt 2

Krok po kroku

Schemat działania opiszemy w 5 prostych krokach:

1. Na początku, importer, czyli odbiorca towaru zleca otwarcie akredytywy w swoim banku (w tzw. banku otwierającym)

2. Tenże bank ustala ze zleceniodawcą warunki akredytywy – jaka suma ma być wypłacona dostawcy towaru, w jakim terminie i po spełnieniu określonych warunków

3. W trzecim kroku następuje otwarcie akredytywy przez bank. Bank blokuje ustaloną kwotę na rachunku zleceniodawcy i przekazuje potwierdzenie otwarcia akredytywy pozostałym jej uczestnikom, czyli zleceniodawcy oraz bankowi wierzyciela (jest to tzw. bank pośredniczący)

4. Następnie eksporter, czyli dostawca towaru dostarcza w umówionym terminie do banku dokumenty potwierdzające wykonanie umowy np. list przewozowe

5. Na koniec bank zleceniodawcy weryfikuje dostarczone przez sprzedającego dokumenty – jeśli zgadzają się warunki akredytywy, uruchamia środki.

Warto zauważyć, że akredytywa jest płatnością warunkową – bank wypłaca dostawcy towaru środki wyłącznie w sytuacji, gdy ten dostarczy prawidłowe dokumenty potwierdzające wywiązania się z kontraktu.

O jakich dokumentach mowa?

Aby beneficjent otrzymał należne mu środki pieniężne, musi skompletować określone w umowie akredytywy dokumenty. Najczęściej w umowie akredytywy wskazane są takie dokumenty jak:

- faktura lub inny rodzaj rachunku

- specyfikacja ładunku

- dokumenty potwierdzające ilość, stan, cechy ładunku, m.in. świadectwa i certyfikaty

- dokumenty przewozowe, np. CMR lub CIM

- świadectwo pochodzenia

- polisa ubezpieczeniowa

- atesty zdrowia

- weksel trasowany wystawiany przez eksportera

  • akredyt 1

Rodzaje akredytyw

W obrocie gospodarczym stosuje się różne rodzaje akredytyw. Można je podzielić według następujących kryteriów:

Podstawowy podział akredytywy

wg Prawa bankowego:

- akredytywa dokumentowa

- akredytywa pieniężna

Ze względu na uprawnienia banku otwierającego:

- akredytywa odwołalna

- akredytywa nieodwołalna

Ze względu na zakres usług banku pośredniczącego:

- akredytywa potwierdzona

- akredytywa niepotwierdzona

Ze względu na sposób płatności:

- akredytywa gotówkowa

- akredytywa z odroczonym terminem płatności

- akredytywa akceptacyjna

- akredytywa negocjacyjna