LEASING SAMOCHODU, KTO PŁACI ZA KOSZTY NAPRAWY? CZYM JEST SZKODA CAŁKOWITA? PORZĄDKUJEMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Leasing operacyjny to jeden z najczęściej wybieranych sposobów użytkowania samochodu w firmie. Jak wiadomo, właścicielem pojazdu jest leasingodawca, który oddaje leasingobiorcy pojazd do użytkowania. I pomimo że to ten drugi nie jest rzeczywistym właścicielem pojazdu, i tak ponosi koszty ewentualnej naprawy w przypadku kolizji oraz odpowiada za utratę pojazdu w wyniku kradzieży. Koszty mogą okazać się szczególnie dotkliwe, jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że nastąpiła szkoda całkowita. Warto zatem jeszcze przed podpisaniem umowy poznać uregulowane w Kodeksie cywilnym prawa i obowiązki, jakie posiadają obie strony i jakie konsekwencje grożą za uszkodzenie samochodu w leasingu.

CZYM JEST UMOWA LEASINGOWA?

Może na początek przypomnijmy definicję takiej umowy zawartej w Kodeksie cywilnym. Jak podaje artykuł 7091 Kc poprzez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej jednej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Co ważne, umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON W PRZYPADKU SZKODY LUB WADY RZECZY

Przepisy określają też odpowiedzialność stron w przypadku wystąpienia szkody lub ujawnienia wad przedmiotu leasingu. Co do zasady, finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, o ile nie powstały one z jego winy. W związku z tym korzystający będzie obciążony kosztami naprawy pojazdu, z wyjątkiem usterek wynikających z jego naturalnego użytkowania lub powstałych z winy leasingodawcy. Ważne jest bowiem, że z chwilą zawarcia umowy uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu przechodzą na korzystającego. Jedyny wyjątek stanowi prawo do odstąpienia od umowy ze sprzedawcą przedmiotu leasingu.

BEZPŁATNE USUNIĘCIE AWARII

W przypadku wystąpienia wad pojazdu użytkowanego w firmie w ramach leasingu przedsiębiorca (leasingobiorca) zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego napraw. W praktyce leasingowane samochody objęte są serwisem autoryzowanych dealerów, gdzie w ramach umowy sprzedaży zawartej z firmą leasingową korzystający może bezpłatnie usunąć usterki lub wymienić pojazd na nowy.

Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu w leasingu możliwe jest jedynie przez finansującego w okresie pierwszego roku, licząc od wydania rzeczy.

Odstąpienie od umowy sprzedaży skutkuje natychmiastowym wygaśnięciem umowy leasingu. Firma leasingowa jest zobowiązana do oddania pojazdu w stanie, w jakim był on podczas odstąpienia od umowy, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić całą wartość samochodu.

leasing 2

A CO W PRZYPADKU SZKODY CAŁKOWITEJ?

O szkodzie całkowitej samochodu mówimy wówczas, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieuzasadniona pod kątem ekonomicznym. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa nie pokrywa kosztów naprawy, lecz wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu przed uszkodzeniem, pomniejszonej o wartość pozostałości po wraku – tj. części możliwych do sprzedaży. Kiedy natomiast auto nadaje się do naprawy i byłoby to opłacalne, wtedy należy stwierdzić tzw. szkodę częściową. Ubezpieczyciel ponosi koszty naprawy, jeżeli nie przewyższają one wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody.

JAK KROK PO KROKU POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU SZKODY SAMOCHODU W LEASINGU?

Krok 1.

Przede wszystkim należy zgłosić szkodę do najbliższego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym pojazd jest ubezpieczony. Leasingobiorca na podstawie umowy leasingu ma pełne prawo do zgłoszenia szkody jako użytkownik samochodu. Klient otrzymuje protokół zgłoszenia z zapisanym numerem szkody, który jest bardzo ważny, ponieważ na jego podstawie sprawa odnajdywana jest w towarzystwie ubezpieczeniowym czy w firmie leasingowej oferującej leasing.

Krok 2.

Następnym krokiem jest zgłoszenie sprawy do leasingodawcy. Zgłoszenie polega na przesłaniu poprawnie wypełnionego druku. Jest to prosty, jednostronicowy druk, na którym wypisuje się numer umowy leasingu, numer szkody i dane warsztatu, do którego chcemy, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie wystawionej przez warsztat faktury za naprawę i kalkulację szkody.

Krok 3.

Leasingodawca na podstawie druku zgłoszenia szkody wystawia zgodę na wypłatę odszkodowania dla warsztatu wskazanego w zgłoszeniu. Pisemną zgodę leasingodawca wysyła do towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacającego odszkodowanie i do wiadomości leasingobiorcy.

Krok 4.

Warsztat po dokonaniu naprawy wystawia fakturę VAT za naprawę na leasingobiorcę, który płaci w warsztacie tylko VAT według wystawionej faktury, a kwotę netto za naprawę warsztat otrzyma z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Mamy nadzieję, że udało się w krótki i rzetelny sposób zebrać informacje na temat leasingu, z którego korzysta tak wielu przedsiębiorców. Oby tylko nie były potrzebne te na temat szkody :)