MŁODZI MAJĄ GŁOS” - kampania, która nie przeszła obojętnie obok ważnych problemów

W grudniu zakończył się trwający rok czasu projekt pt. „Młodzi mają głos” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny a realizowany przez Fundację dla Rozwoju Multitudo z Lublina wraz z partnerem norweskim Remedica Norway AS z Oslo.

Projekt miał na celu profilaktykę przemocy, w tym zwiększenie świadomości na temat problemu przemocy w rodzinie oraz zwiększenie poziomu empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie wysokiej jakości działań edukacyjnych i rozwojowych.

Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu przetestowanie nowych form wsparcia dzieci i młodzieży w kontekście nowej rzeczywistości post pandemicznej – powrotu do szkół po okresie izolacji i zdalnego nauczania.

DO KOGO BYŁ SKIEROWANY?

Projekt objął wsparciem w sumie 90 osób: młodzież licealną oraz profesjonalistów: pedagogów, psychologów, osoby współpracujące z dziećmi i młodzieżą, osoby związane z instytucjami przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu i walczącymi z przemocą w rodzinach.

W ramach projektu, w jednym z lubelskich liceów, zostały zrealizowane bezpłatne warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie młodzieży oraz dodatkowo opracowane i indywidualnie dobrane ścieżki wsparcia – Indywidualne Plany Działania (IPD). Część z uczestników programu mogła skorzystać z dodatkowego wsparcia psychologicznego w formie trzech indywidualnych spotkań z psychologiem-psychoterapeutą.

Eksperci pracujący z uczniami ćwiczyli z młodzieżą m. in. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, kształtowanie postaw asertywnych. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych miały na celu modelowanie zachowania młodzieży w różnych sytuacjach społecznych. Młodzi ludzie nauczyli się rozróżniania emocji oraz radzenia sobie z nimi, właściwego reagowania na przemoc psychiczną/ fizyczną, właściwego odreagowania napięć emocjonalnych.

272636864 475652024000936 3577383109394838556 n

PRZEPROWADZONE BADANIA

Fundacja przygotowała raport pt. „Wpływ pandemii na funkcjonowanie młodzieży i rodziny” omawiający konsekwencje jakie przyniosła ze sobą pandemia, szczególnie w aspekcie funkcjonowania psychicznego rodzin, w tym dzieci i młodzieży.

Pandemia COVID-19 wpłynęła niemal na wszystkie obszary ludzkiego życia. Sprawiła, że wszyscy ludzie na całym świecie musieli w bardzo szybkim czasie dostosować się do nowych warunków. Wiele rodzin odczuło ogromne zmiany w funkcjonowaniu. W większości były to zmiany niekorzystnie wpływające na rodziny, w głównej mierze dlatego, iż pandemia doprowadziła do zaburzeń zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, a także wielokrotnie do załamania relacji pomiędzy członkami rodziny oraz innymi osobami. Ze względu na czas izolacji, osoby doświadczające przemocy w rodzinie stały się jeszcze bardziej na nią narażone.

PODRĘCZNIK Z BADANIAMI I WŁAŚCIWYMI PRAKTYKAMI NORWESKIMI

„Nowe możliwości wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych” prezentują badania metodą „desk research” na temat przemocy domowej dotyczącej dzieci i młodzieży oraz poziomu empatii młodych mieszkańców Polski w zakresie nierówności społecznych, problemów i potrzeb grup szczególnie wrażliwych. Podręcznik zawiera również dobre praktyki norweskie, które można przenieść na grunt lokalny. 50 placówek edukacyjnych oraz innych instytucji otrzyma podręcznik drogą mailową.

DOBRE PRAKTYKI NORWESKIE

Partner projektu opracował publikację pt. „Dobre praktyki w zakresie działań podejmowanych na rzecz młodzieży wykluczonej społecznie”, w którym rekomenduje rozwiązana praktykowane i sprawdzające się na gruncie norweskim. Jeśli chodzi o zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Norwegii podkreśla się dwie kwestie. Po pierwsze, dobra profilaktyka polegająca na obserwacji i byciu blisko dzieci i młodzieży. Bycie blisko polega na lokalnym zakotwiczeniu, jak również byciu widocznym w otoczeniu. Ponadto, ważną kwestią jest to, że włączenie dzieci i młodzieży w różne działania ułatwia również pracę kształtującą postawy. Bliskość, skupienie się na wiedzy fachowej oraz korzystanie z pomocy różnych instancji, to wymiary, które obejmują trzy podstawy: organizacja, współpraca i zapobieganie.

PRZEMOC W RODZINIE TO WRAŻLIWY TEMAT

W kampanii informacyjnej projekt dotykał także wrażliwego tematu jakim jest przemoc w rodzinie. To problem nie tylko natury prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. W świadomości społecznej przemoc coraz bardziej jawi się jako akt barbarzyństwa, który wymaga szybkiego działania. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może mieć tylko charakteru lokalnego. Musi być to także ważna kwestia w polityce społecznej państwa.

KONKURS I BILLBOARDY

W ramach projektu odbył się konkurs dla młodzieży na hasło i grafikę do kampanii w mediach społecznościowych „Młodzi mają głos!”. Wybrane zostało młodzieżowe hasło kampanii „Nie bądź toxic, miej essę”.

Dodatkowo, w Lublinie przeprowadzono kampanię bilbordową. Sześć bilbordów ze sloganem „Robi wrażenie!” zachęcało mieszkańców Koziego Grodu do zwrócenia uwagi na problem przemocy w rodzinie, przemocy w otoczeniu młodych ludzi oraz na problem wykluczenia społecznego. Kampania rozpoczęła się 15 maja i trwała do końca czerwca.

1billboard kampaniaMŁODZI MAJĄ GŁOS 6x3 poglądowy final

JAKIE MAMY WNIOSKI?

Po pandemii istnieje potrzeba wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Zrealizowane badania (diagnozy w formie Indywidualnych Planów Działania wykonane w ramach projektu) wskazują, że skutkiem pandemii było wycofanie i stany depresyjne wśród dzieci i młodzieży. Z drugiej strony zaobserwowano widoczny brak chęci ze strony młodzieży do korzystania z oferowanego w ramach projektu wsparcia zarówno w zakresie indywidualnym jak i grupowym. Może on wynikać zarówno z biernej postawy, ale także przeciążenia nauką lub zmiany formy prowadzenia zajęć szkolnych ze zdalnych na stacjonarne, a wręcz może być skutkiem pojawiającej się w stanach depresyjnych apatii.

Prawidłowy rozwój społeczny u dzieci jest ściśle związany z rozwojem emocjonalnym, kształtującym się już od najmłodszych lat. Relacje społeczne z rówieśnikami odgrywają w życiu młodego człowieka istotną rolę. Są źródłem jego dobrego samopoczucia, wsparcia, zrozumienia. Ograniczenie kontaktów i izolacja epidemiologiczna, nauczanie zdalne wpłynęło na negatywne samopoczucie psychofizyczne dzieci i młodzieży.

Negatywne skutki długotrwałej pandemii widoczne są do dzisiaj. Wymusiły one wprowadzenie zmian niezbędnych do poprawy kondycji psychicznej uczniów, którzy tak długo odizolowani byli od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Skutkiem było pogłębiające się uczucie zmęczenia i samotności, które często powodowało trudności w nauce, wzrost zachowań ryzykownych oraz nadużywanie korzystania z mediów elektronicznych. Realizatorzy projektu również zaobserwowali, iż ze wsparcia oferowanego w ramach projektu, chętniej korzystały osoby dorosłe współpracujące z dziećmi i młodzieżą, jak pedagodzy, psycholodzy, w tym pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy. Natomiast dzieci i młodzież trudniej było zachęcić do tego rodzaju aktywności. Młodzież jest wycofana i z całą pewnością w dużej mierze jest to efekt pandemiczny.

221315746873 176289628395685 4548353609593290689 n

Projekt „Młodzi mają głos” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.