WYŻSZY POZIOM EDUKACJI

Elwira Przybylska, Kanclerz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, z uczelnią jest związana od 15 lat. Przez ten czas poznała wielu wspaniałych ludzi – wykładowców, studentów, współpracowników. W rozmowie z naszym Magazynem opowie o swojej pracy, życiu uczelni i wyzwaniach, przed którymi stają współcześnie młodzi ludzie.

ML: Pełni Pani funkcję Kanclerza w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Za co odpowiada kanclerz niepublicznej uczelni?

Elwira Przybylska: Moim głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad finansami uczelni. Zgodnie z Ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnią zarządza Rektor. Ponieważ uczelnia niepubliczna nie otrzymuje dotacji z ministerstwa, utrzymuje się z bieżącej działalności. Jest zatem podobna do przedsiębiorstwa. Kanclerz natomiast podejmuje kluczowe decyzje finansowe. Każde działanie, które ma wpływ na finanse, musi być skonsultowane ze mną i przeze mnie zatwierdzone, ponieważ to na mnie spoczywa odpowiedzialność za kondycję uczelni w tym zakresie. Jestem też odpowiedzialna za politykę kadrową. Nadzoruję ponadto plany studiów (tzw.siatki programowe) i liczbę zrealizowanychgodzin. A zatem w pełni odpowiadam za funkcjonowanie jednostki, którą mi powierzono.

ML: Czy pełniąc obowiązki kanclerza, czuje się Pani spełniona zawodowo?

EP: Z pewnością robię to, co lubię i na czym się znam. Rozpoczynając pracę 15 lat temu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, nie przypuszczałam, że zostanę kanclerzemi będę pełnić tak odpowiedzialną funkcję. W pracy zawsze starałam się robić wszystko najlepiej, jak potrafię. Myślę, że stanowisko zajmowane przeze mnie obecnie jest efektem wieloletniego zaangażowania w życie uczelni. Czuję się spełniona zawodowo – właśnie w murach naszej uczelni osiągnęłam ten wysoki poziom satysfakcji. Pracuję w miejscu, z którym jestem związana emocjonalnie - i z ludźmi, których bardzo cenię i szanuję. Praca kanclerza jest dla mnie wyzwaniem i motywuje mnie do dalszego rozwoju.

ML: Co jest dla Pani najważniejszym przesłaniem?

EP: Sądzę, że jest nim przede wszystkim świadomość odpowiedzialności. Odczuwam ją zarówno wobec studentówi ich rodziców, którzy nam zaufali, jak również w stosunku do pracowników, ponieważ dobrze zarządzana uczelnia stanowi stabilne miejsca pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Istnieje też odpowiedzialność względem przyszłych pracodawców naszych obecnych słuchaczy. Staramy się bowiem, by nasi absolwenci sprawdzalisię u nich jako wykwalifikowani pracownicy.

ML: Co lubi Pani w swojejpracy najbardziej?

EP: Przede wszystkim codzienne kontakty z ludźmi. Lubię budować dobrzefunkcjonujące zespoły, wspierać osobyzaangażowane w pracę, motywować do dalszego rozwoju. W codziennej pracy poznajemy się wzajemnie i uczymy od siebie. Nie ma lepszego sposobu na poznanie człowieka, niż wspólne rozwiązanie problemów i stawianie czoła wyzwaniom. Ja "żyję uczelnią” i tego samego oczekuję od moich pracowników. Dlaczego? Ponieważ mnie również ukształtowała WSPA, ponieważ właśnie tutaj poznałam ludzi, którzy mnie inspirowali do działania i od których tak wiele się nauczyłam.

 DSC4602

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

ML: W WSPA studiują studenci z ponad 30 państw Europy i świata. Jak ta wielokulturowość wygląda na co dzień?

EP: Około 30 procent studentów WSPA pochodzi z zagranicy. Nasi studenci i wykładowcy mają szansę posługiwać się wieloma językami, a dzięki temu poznają również uwarunkowania kulturowe krajów, których dotychczas nie znali. Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania programu pod nazwą WySPA Internacjonalizacji, który jest dedykowany pracownikom i studentom WSPA. Jego główny cel to wzmocnienie uczelni w obszarze obsługi studentów zagranicznych i realizacji strategii większego umiędzynarodowienia.

ML: WSPA jest otwarta na młodych ludzi, którzy pochodzą z innych krajów?

EP: Jak najbardziej! Nasza uczelnia promuje otwartość, opiekuńczość i apolityczność, dzięki czemu studenci czują się tu bezpiecznie. Na WSPA zawsze jest miejsce na debatę i wymianę poglądów. Traktujemy się z należytym szacunkiem, tolerujemy naszą różnorodność. Taka postawa procentuje - z przeprowadzanych ankiet wiemy, że nasi studenci polecają studia na WSPA swoim znajomym. Jak wynika z analizy danych, większość zagranicznych studentów zdecydowała się na przyjazd do nas za sprawą rekomendacji otrzymanej od znajomych, którzy już tu studiują.

20

Kanclerz WSPA z pracownikami (Ogólnopolski Tydzień Kariery)

ML: Jakimi kryteriami powinien kierowaćsię młody człowiek w momencie wyboru studiów?

EP: Prof. Makary Stasiak, Prezydent WSPA, stwierdził kiedyś: Zmiany dokonujące się w człowieku skutkują zmianami w modelu edukacji. W obszarze współczesnej edukacji pojawiły się nowe elementy: praca z osobowością w celu jej rozwoju oraz umiejętność wykorzystania nowych kompetencji do rozwiązywania realnych problemów. Kierujemy się tym wskazaniem w codziennej działalności. Dążymy do tego, żeby absolwenci WSPA, kończąc studia, byli wyposażeni w nowe kompetencje, które mogą wykorzystać do twórczego rozwiązywania problemów i osiągania satysfakcjonujących efektów w pracy zawodowej. Obecne pokolenie to ludzie wierni wyznawanym przez siebie wartościom i przekonaniom. Jako wyższa uczelnia możemy ich wspierać w dalszym rozwoju. Natomiast wywieranie zbyt wielkiej presji zostałoby z pewnością przez młodych ludzi odrzucone. Uważamy też, że na wyższej uczelni nie ma miejsca na narzucanie poglądów czy politykowanie – na wszelkie przejawy indoktrynacji.

ML: Czy po studiach można pracowaćw swoim zawodzie, bazując tylko na zdobytej wcześniej wiedzy?

EP: W dzisiejszych czasach jedyną stałą jest zmiana. Badania pokazują, że ponad połowa absolwentów nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Czas pędzi tak szybko, jak nigdy wcześniej. A zatem koncepcja uczenia się przez całe życie staje się coraz bardziej aktualna. Sama jestem tego przykładem, gdyż ostatnie dwa lata spędziłam na studiach podyplomowych. Rok temu ukończyłam zarządzanie zasobami ludzkimi, natomiast w tym roku studia podyplomowe MBA. Zdobyłam ponadto certyfikat z consultingu i marketingu wydawany przez Uniwersytet w Minnesocie.

18

Mgr Elwira Przybylska, Kanclerz WSPA i dr Marcin Smolira, Rektor WSPA

ML: Czy w dzisiejszych realiach można bazować na wykształceniu zdobytym kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu?

EP: Zdobycie gruntownego wykształcenia jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Należy mieć jednak świadomość, że wciąż zmieniają się realia, prawo, podstawy programowe. Wiedza sprzed 20 lat może być nieaktualna lub niepełna. Warto wtedy uzupełnić ją na studiach podyplomowych, kursach bądź szkoleniach. Dlatego raz jeszcze powtórzę - obecnie uczymy się przez całe życie! Warto też pamiętać, że - kto się nie rozwija, ten się cofa. WSPA w Lublinie otwarta jest dla wszystkich pokoleń. Od uczniów szkół podstawowych, uczęszczających na zajęcia z robotyki, po seniorów, którzy biorą udział w cudownym projekcie pt.: "Senior w akcji". Wszystkie pokolenia i nacje wspaniale integrują się podczas uczelnianych Mikołajek.

ML: Z jakimi wyzwaniami zmagają się dzisiaj polskie uczelnie publiczne i niepubliczne? Brak studentów, brak wykładowców, inne problemy?

EP: Przede wszystkim mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której nauczyciel przestał być jedynym źródłem wiedzy. Współczesny wykładowca to bardziej coach. A zatem - nie podaje on studentowi gotowych rozwiązań, lecz przede wszystkim doradza, pomaga mu przebrnąć przez skomplikowane zagadnienia i sytuacje - pamiętając równocześnie o wspieraniu podmiotowego rozwoju swoich słuchaczy czy inspirowaniu do kreatywności.

IMG 2449

Studenci WSPA

ML: Czy zarządzanie uczelnią wyższą można porównać do zarządzania przedsiębiorstwem?

EP: Oczywiście, ponieważ jak już wspomniałam wcześniej, nie otrzymujemy dotacji z ministerstwa i musimy sami zadbać o kwestie finansowe związane z funkcjonowaniem naszego „przedsiębiorstwa”.

IMG 2167

Uczestnicy projektu pn.: "Senior w Akcji"

ML: Pani syn zdaje w tym roku egzamin maturalny i stoi przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Z jakimi problemami stykają się młodzi ludzie w tym ważnym momencie życia?

EP: Rzeczywiście, mam syna maturzystę... - stąd bardzo dobrze rozumiem innych rodziców maturzystów. Obserwuję, że stres, sprzeczne emocje czy liczne dylematy nie są obce współczesnym młodym ludziom. Dlatego uważam, że mądry rodzic nie powinien narzucać swojego zdania, lecz służyć dziecku wsparciem, wiedzą i doświadczeniem. Będąc matką syna, który będzie właśnie wybierał miejsce dalszej edukacji - świetnie zdaję sobie sprawę, jak ogromny kredyt zaufania otrzymuje nasza uczelnia od rodziców naszych studentów. I tym bardziej staram się, by każdy absolwent WSPA był przekonany, że został przez nas wyposażony w wiedzę i kompetencje, które pomogą mu rozpocząć pracę w wymarzonej firmie lub założyć własną działalność gospodarczą - by cieszył się satysfakcjonującym życiem zawodowym w przyszłości.

ML: Jakimi kryteriami powinien kierować się młody człowiek w momencie wyboru studiów?

EP: Dziś najważniejsza jest świadomość, że sytuacja na rynku pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Dlatego priorytetowe wydaje się rozwijanie swoich uzdolnień, pasji i zainteresowań. Niezwykle istotna pozostaje też nauka języków obcych. Ponadto, nie można zapominać o kreowaniu przedsiębiorczości, która wpisuje się w nazwę i misję naszej uczelni – a bez której nikt nie będzie w stanie dobrze funkcjonować na dzisiejszym rynku pracy.

IMG 1525

Pracownice z Działu Rekrutacji WSPA

ML: Co z osobami, które nie do końca wiedzą, czym się chcą zajmować w przyszłości?

EP: Rzeczywiście, młodzi ludzie, którzy mają 18 - 19 lat często nie wiedzą, gdzie chcą pracować za lat 5 – co chcą osiągnąćw przyszłości. Takie właśnie osoby, które nie zdecydowały jeszcze ostatecznie, jakie studia rozpocząć, zapraszamy do naszego Biura Karier, gdzie doradca zawodowy przeprowadzi testy predyspozycji i wskaże możliwości rozwoju zawodowego.

ML: Czy zgodzi się Pani ze stwierdzeniem, że uczelnie wyższe „produkują” bezrobotnych magistrów, którzy - pomimo wyższego wykształcenia - nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy?

EP: Nie mam poczucia, że taka opinia dotyczy naszej uczelni. Bowiem uczymy bardzo praktycznych umiejętności, patrzymy na edukację pod kątem przyszłego rozwoju zawodowego naszych obecnych słuchaczy. Absolwenci WSPA są kreatywni i w pełni gotowi do podjęcia wyzwań, które stawia przed nimi konkurencyjny rynek pracy.

ML: Jakie branże, Pani zdaniem, będą szukały młodych, kreatywnych specjalistów za kilka lat?

EP: Nasz specjalista ds. jakości kształcenia czuwa nad monitorowaniem tendencji rynkowych. Chcemy bowiem oferować naszym studentom takie kierunki studiów, które dadzą im umiejętności potrzebne w przyszłej działalności zawodowej. Osobiście dostrzegam dominację zawodów związanych ze stosowaniem nowych technologii, gdyż właśnie one rozwijają się obecnie w najszybszym tempie.

IMG 1879

Studenci WSPA podczas tegorocznych Mikołajek

ML: Jak spędza Pani święta?

EP: Boże Narodzenie to dla mnie szczególny czas, zaczynam od celebrowania go ze studentami, pracownikami i wykładowcami. Na WSPA zawsze w tym czasie jest świątecznie, miło i wesoło. Od 24 grudnia już tylko z rodziną, wśród najbliższych.

ML: Dziękuję za rozmowę.

EP: Również dziękuję.